Zakázka: Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8965
Systémové číslo: P21V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 61721004
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 29.01.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je výkon občasného geotechnického dozoru na stavbě.

Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

a) ošetření či sanaci zemní pláně
b) zřizování konstrukčních vrstev
c) provádění kolejového lože
d) finálních úpravách tvaru železničního tělesa
e) použití geosyntetik
f) zřizování odvodnění
g) zakládání umělých staveb
h) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
i) vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“.

Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1km koleje):

- Stanovení parametrů štěrkodrti………………………………….2 zkoušky
- Stanovení parametrů štěrku……………………………………….2 zkoušky
- Petrografický rozbor štěrku………………………………………...1 zkouška

Tabulka Předpokládaný rozsah prací:

Činnost Jednotky Počet jednotek Jednotková cena Celková cena
Kontrolní zkoušky ks 73
Činnost geotechnického dozoru hod 720
Vyhotovení závěrečné zprávy ks 1

Uvedená tabulka „Předpokládaný rozsah prací“ bude použita pro tvorbu cenové kalkulace požadované bodem 14. této výzvy. Nabídková cena uvedená v nabídce bude doložena touto cenovou kalkulací v rozsahu uvedeném v tabulce.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 720 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky