Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je výkon občasného geotechnického dozoru na stavbě.

Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

a) ošetření či sanaci zemní pláně
b) zřizování konstrukčních vrstev
c) provádění kolejového lože
d) finálních úpravách tvaru železničního tělesa
e) použití geosyntetik
f) zřizování odvodnění
g) zakládání umělých staveb
h) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
i) vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“.

Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1km koleje):

- Stanovení parametrů štěrkodrti………………………………….2 zkoušky
- Stanovení parametrů štěrku……………………………………….2 zkoušky
- Petrografický rozbor štěrku………………………………………...1 zkouška

Tabulka Předpokládaný rozsah prací:

Činnost Jednotky Počet jednotek Jednotková cena Celková cena
Kontrolní zkoušky ks 73
Činnost geotechnického dozoru hod 720
Vyhotovení závěrečné zprávy ks 1

Uvedená tabulka „Předpokládaný rozsah prací“ bude použita pro tvorbu cenové kalkulace požadované bodem 14. této výzvy. Nabídková cena uvedená v nabídce bude doložena touto cenovou kalkulací v rozsahu uvedeném v tabulce.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Kateřina Příleská
e-mail: Prileska@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.01.2021 09:00
Datum zahájení: 12.01.2021 12:30