Veřejná zakázka: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8579
Systémové číslo: P20V00002188
Evidenční číslo zadavatele: 61720321
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-039425
Datum zahájení: 04.11.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a předání Objednateli, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání povolení, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených ve Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

Součástí díla je rovněž zejména:
- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zapracovanými připomínkami;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP;
- zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP ;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 265 526 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky