Zakázka: Soubor staveb Rožná – Nedvědice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6904
Systémové číslo: P20V00000523
Evidenční číslo zadavatele: 61720121
Datum zahájení: 24.03.2020
Nabídku podat do: 08.04.2020 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb Rožná – Nedvědice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem Díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele. Výše uvedené dokumentace, ekonomické hodnocení a autorský dozor je požadováno zpracovat pro každou z následujících staveb:

1) „Rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa v km 77,715 - 77,840 v úseku Rožná – Nedvědice“
2) „Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná – Nedvědice“
3) „Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 78,724 - 79,145 úseku Rožná – Nedvědice“

Pro upřesnění uvádíme, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby je požadováno zpracovat s výjimkou těch částí stavby, pro které ji nelze vypracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). U těchto částí stavby se předpokládá dopracování PDPS formou realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) ve stádiu realizace (RDS zpracuje zhotovitel stavby).

Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o společné povolení dle stavebního zákona (zhotovitel díla je povinen doložit doklad o podání předmětné žádosti). Tím ovšem není dotčena povinnost Zhotovitele díla odstranit případné vady nebo nedostatky či doplnit chybějící části díla, které by svou povahou vyvolaly přerušení předmětného řízení.
Správní poplatek za vydání společného povolení uhradí Objednatel přímo dotčenému správnímu orgánu, který poplatek vyměřil. Z uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen předmětný poplatek neplatit a výzvu k jeho uhrazení neodkladně postoupit Objednateli.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Předběžně se uvažuje, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Pokud se však prokáže, že stavba bude vyžadovat vypracování tzv. Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, tak je Zhotovitel díla povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a současně jej vyzvat k případnému sjednání dodatku, kterým by se zpracování této části zahrnulo do díla.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 751 541 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky