Veřejná zakázka: Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13948
Systémové číslo: P23V00001568
Evidenční číslo zadavatele: 61723176
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051991
Datum zahájení: 13.11.2023
Nabídku podat do: 08.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) dle přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení dle liniového zákona, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
• zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
• součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
• zpracování vyplněné žádosti o společné povolení dle liniového zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
• zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
• zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
• zpracování Aktualizace záměru projektu dle čl. 1.1 bod e) ZTP v návaznosti na vývoj CIN stavby (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ), včetně poskytnutí řádné součinnosti při schvalování tohoto aktualizovaného záměru projektu.

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy
- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu dle čl. 1.1 bod e) ZTP v návaznosti na vývoj CIN stavby“. Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DUSL a PDPS vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 směrnice MD č. V-2/2012 včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Nejpozději k plnění 2. dílčí etapy musí Zhotovitel upřesnit, u kterých nákladů k navýšení došlo. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění o „Zpracování aktualizace záměru projektu dle čl. 1.1 bod e) ZTP v návaznosti na vývoj CIN stavby“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace záměru projektu dle čl. 1.1 bod e) ZTP v návaznosti na vývoj CIN stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky