Public contract: Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 13924
System number: P23V00001544
Contracting authority registration number: 61823211
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 20.11.2023
Tender submit to: 19.12.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“ je:
a) Zhotovení architektonického Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby silničního nadjezdu v Radotíně a silniční galerie v Černošicích. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace.
b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
c) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, resp. podání žádosti o vydání pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
e) Zhotovení doplňkového IGP průzkumu na základě projektu, který je součástí projektové dokumentace
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 71 178 783 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses