Veřejná zakázka: ETCS Modřice – Adamov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10064
Systémové číslo: P21V00001111
Evidenční číslo zadavatele: 61721134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020634
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 12.07.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS Modřice – Adamov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“, dle zadávacích podmínek, bude proveden návrh technického řešení a zpracována dokumentace DÚR s popisem výkonu a funkce pro dílčí část – úseku Modřice (včetně) – Adamov (mimo), včetně automatických vstupů do oblasti ETCS z tratí zaústěných do 1 TŽK. V rámci zpracování dojde dále k posouzení nezbytných počinů pro „sanační“ průjezd pod ETCS uzlem Brno. Zbývající dílčí část v úseku Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna je předmětem již zadané dokumentace stavby „ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“.
Součástí díla je rovněž zejména:
- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zapracovanými připomínkami;
- zpracování vyplněné žádosti o povolení -Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo stanovisko dle §96b, změna zabezpečení PZS, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP;
- Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 703 834 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy