Veřejná zakázka: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00006527
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 984
Systémové číslo: P17V00000975
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 641422
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 06.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stavba „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“ “ se nachází na trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň. Tato trať je označena v jízdním řádu číslem 143, v tabulkách traťových poměrů č. 534B. Je součástí dráhy, jednokolejná, neelektrifikovaná v celém úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň vyjma ŽSTB Kadaň-Prunéřov, která je elektrifikována stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. Kategorie dráhy - REG050. Provozovatelem dráhy je SŽDC s.o., místním správcem OŘ Ústí nad Labem.
Účelem je elektrizace trati, v úseku Kadaň Prunéřov - Kadaň za účelem provozování linky osobní dopravy Děčín – Ústí nad Labem – Kadaň Prunéřov - Kadaň v závislé trakci, v souladu s dopravní politikou Ústeckého kraje. Tohoto cíle bude dosaženo elektrizací úseku tratě Kadaň Prunéřov – Kadaň, vybudováním trakční měnírny a rekonstrukcí v ŽST Kadaň a nové zastávky. Dalším cílem stavby je optimalizace rozsahu infrastruktury, jejíž rozsah v současné době výrazně převyšuje dopravní poptávku. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti drážní dopravy, zvýšení konkurence schopnosti vůči silniční dopravě a zvýšení kultury cestování pro cestující. Budou odstraněny propady rychlosti na železničních přejezdech, zvýšena traťová rychlost rekonstrukcí železničního spodku a svršku, mostů a propustků, výstavba nových nástupišť s výškou nad TK 550 mm a bezbariérových přístupů, vybudování nových staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení 3.kategorie, sdělovacího zařízení, trakčního vedení, nového informačního zařízení pro cestující a bude provedena nová kabelizace v celém úseku pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. Tato stavba umožní široké cestující veřejnosti cestovat z krajského města do Kadaně bez přestupu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
-zpracování projektu stavby pro účely stavebního řízení,
-investorsko-inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení až po jeho vydání,
-zajištění autorského dozoru a všech s tím spojených prací při realizaci stavby,
-návrh zadávací dokumentace podle vyhlášky 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (dále ZTP) do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
-dodržet rozsah díla daný závaznými kapacitními údaji ze schvalovacího protokolu zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA,
-zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU dle platných prováděcích předpisů, včetně zapracování připomínek dotčených orgánů až do doby vydání rozhodnutí o schválení (případně neschválení) spolufinancování ze strany MD ČR,
-vypracování plánu BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 483 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky