Contract: Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 9546
System number: P21V00000593
Contracting authority registration number: 61721085
Date of commence: 07.04.2021
Tender submit to: 30.04.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající mostní konstrukce a směrová a výšková úprava kolejí v délce cca. 250m. Rekonstrukce mostního objektu spočívá ve výměně stávající ocelové konstrukce pod kolejí 1 a 2 z roku 1931 s dřevěnými mostnicemi za novou nosnou konstrukci se zabetonovanými ocelovými nosníky s průběžným štěrkovým ložem pod kolejí 1 a 2. Stavební práce si vyžádají přeložení kabelů traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a kabelů VN 6kV a NN mimo mostní objekt.
Stavba si vyžádá zřízení trvalé kabelové lávky pro přeložení stávajících kabelů traťového zabezbečovacího a sdělovacího zařízení a kabelů VN a NN. Po ukončení stavebních prací a po definitivním podbití kolejového svršku se provede výšková a směrová regulace traťového vedení v návaznosti na polohu kolejového svršku. Tato regulace se provede v obou hlavních kolejích v km 182,500 – 182,755. Součástí stavby je provedení kamenného záhozu v délce cca. 20m na obou březích vodního toku.
Ve stavbě bude provedeno i nové zabezpečení železničního přejezdu „C“ P6803 v ev.km 182,324.
Bude provedeno zahloubení stávajících kabelů traťového zabezbečovacího a sdělovacího zařízení a kabelů VN a NN v rámci standardní údržby od mostního objektu k zastávce Dolní Lhota. Poloha kabelů zůstává dle stávajícího stavu, mění se pouze výšková úroveň zahloubení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 30 714 060 Kč without VAT

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses