Veřejná zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8963
Systémové číslo: P21V00000021
Evidenční číslo zadavatele: 61720373
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000907
Datum zahájení: 08.01.2021
Nabídku podat do: 01.03.2021 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení („DUSP“) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava – Vítkovice“
Součástí díla je rovněž zejména:
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- projednání dokumentace s Národním památkovým ústavem.
- součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb. Formulář SR bude zpracován ve stádiu přípravy (3) a ve stádiu realizace (4).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 816 131 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy