Veřejná zakázka: Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 – 75,450 trati Praha - Turnov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002367
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 674
Systémové číslo: P17V00000665
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512431
Počátek běhu lhůt: 27.04.2015
Nabídku podat do: 01.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 – 75,450 trati Praha - Turnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zhotovení dvou staveb na trati č. 070 Praha – Turnov v úseku Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou. Spojení těchto dvou staveb do jedné veřejné zakázky je dáno jejich časovou, věcnou a místní souvislostí. Stavbu „Zajištění stability náspu v km 75,000 – 75,450 trati Praha – Turnov“ (dále jen "Stavba 2") je nutné provést v tomto úseku v jedné výluce a v úzké koordinaci se stavbou „Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou“ (dále jen "Stavba 1"). Stavbu 2 je nutné provést před pokládkou nového železničního svršku, který nesmí být položen na nestabilní podloží.

Stavba 1:
Předmětem veřejné zakázky je provedení především takových stavebních činností, které povedou k odstranění nevyhovujícího stavu nebo úpravám železniční infrastruktury – tj. železničního svršku a spodku (celková délka řešeného úseku je 8,835 km, nový stav železničního svršku 8 421 m, strojní čištění nebo výměny štěrkového lože celkem 8 835 m, nové pražce betonové 13 979 ks, nové kolejnice 16 776 m, nové výhybky 1 ks, regenerace výhybek 1 ks), přejezdového zabezpečovacího zařízení, železničních přejezdů, 3 mosty, 10 propustků.

Stavba 2:
Po demontáži kolejového roštu a odtěžení kolejového lože se provede odstranění stávajících L prefabrikátů a výměna zeminy do hloubky 1,4 m pod pláň tělesa železničního spodku. Sanace svahu bude provedena systémem Green Terramesh se zásypem štěrkodrtí frakce 0–32 mm. Zároveň bude provedena výměna nevhodného materiálu, který pokrývá okraje náspu do hloubky 0,6 m na obou stranách náspu se zazubením. Poté bude provedeno štěrkové lože a montáž kolejových polí. Nové kolejnice vkládaného svršku budou svařeny do bezstykové koleje dle předpisu SŽDC S3/2. Následně bude rekonstruována GPK (směrové a výškové vyrovnání koleje) v celém rozsahu stavby s napojením na stávající stav. V prostoru stavby bude nutné pečlivě zajistit ochranu stávajících tras podzemního vedení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 279 505 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky