Veřejná zakázka: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Chebu - Luby u Chebu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000011
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 599
Systémové číslo: P17V00000590
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505166
Počátek běhu lhůt: 05.01.2015
Nabídku podat do: 12.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Chebu - Luby u Chebu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.

Soubor přejezdů se skládá z pěti dílčích staveb:

• „Výstavba PZS Tršnice – Luby u Chebu v km 2,111 a 3,792“
• „Výstavba PZS Tršnice – Luby u Chebu v km 8,128; 8,963 a 9,950“
• „Výstavba PZS Tršnice – Luby u Chebu v km 11,135; 11,389 a 11,837“
• „Výstavba PZS Tršnice – Luby u Chebu v km 16,400“
• „Výstavba PZS Tršnice – Luby u Chebu v km 20,415; 20,495 a 20,581“

Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Projekt bude důsledně respektovat schválenou přípravnou dokumentaci, včetně schválených investičních nákladů. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt stavby bude detailně rozpracovávat soubor staveb do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení projektu stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení.
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb – Luby u Chebu“, charakter stavby – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 85 632 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky