Veřejná zakázka: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008998
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 597
Systémové číslo: P17V00000588
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404824
Počátek běhu lhůt: 22.12.2014
Nabídku podat do: 09.03.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř - Trutnov“ včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení a dokumentace projektového souhrnného řešení.
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř - Trutnov“.
V úsecích se zvýšením traťové rychlosti je navržena rekonstrukce svršku, a to v závislosti na současném stavu svršku buď „lehčí“ spočívající ve strojním čištění kolejového lože a výměnou kolejnic a upevňovadel. „Těžší“ rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu svršku, tedy i s kolejovým roštem a kolejovým ložem. V některých úsecích je navržena v závislosti na výsledcích geotechnického průzkumu i rekonstrukce železničního spodku.
Na zastávkách, kde je prováděna rekonstrukce železničního svršku, bude provedena i rekonstrukce nástupiště s výškou nástupní hrany nad TK 550 mm. Bude provedena i rekonstrukce čekáren v přilehlých objektech SŽDC, osvětlení a orientačního systému.
Součástí stavby jsou vybrané objekty, které musejí být přestavěny s ohledem na novou polohu koleje, anebo u kterých jejich stav či průchodnost neodpovídají nové návrhové rychlosti.
Součástí stavby jsou i nezbytné úpravy trakčního vedení a ukolejnění v úseku Předměřice nad Labem – Smiřice, neboť jde o upravovaný úsek se zvýšením traťové rychlosti v elektrizované části tratě Hradec Králové – Jaroměř.
S ohledem na požadované zvýšení rychlosti je nutná úprava stávajících staničních zabezpečovacích zařízení v Předměřicích nad Labem a Smiřicích spočívající v elektromotorickém pohonu upravovaných výhybek a v doplnění kódování pro vjezdy od Smiřic / Předměřic nad Labem. V úseku s touto vyšší rychlostí bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení třetí kategorie včetně kabelizace. Nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie bude rovněž zřízeno v úsecích s telefonickým způsobem dorozumívání. V úsecích se zvýšením traťové rychlosti budou v případě potřeby upravovány stávající přejezdová zabezpečovací zařízení. Nezabezpečené přejezdy přes silnice budou v těchto úsecích zabezpečeny.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 804 796 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy