Veřejná zakázka: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15137
Systémové číslo: P24V00000958
Evidenční číslo zadavatele: 61724135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-031174
Datum zahájení: 08.07.2024
Nabídku podat do: 20.09.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatelé zadávají tuto veřejnou zakázku společně, ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ. Oba zadavatelé jsou veřejnými zadavateli ve smyslu § 4 ZZVZ. Zadavatel Správa železnic, státní organizace je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. Protože předmět veřejné zakázky zahrnuje části náležející jednotlivým zadavatelům, jež jsou objektivně neoddělitelné, a veřejná zakázka se z převažující části týká uvedené relevantní činnosti, postupují zadavatelé při zadávání této veřejné zakázky podle pravidel pro zadávání sektorových veřejných zakázek.

Řešený úsek zahrnuje železniční stanici Hradec Králové hl. n. (Uzel HK) a rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do sousedních dopraven Opatovice nad Labem-Pohřebačka, Předměřice nad Labem, Odbočka Plačice, Hradec Králové-Slezské Předměstí, Všestary.
Stavba zahrnuje celkovou modernizaci a rekonstrukci ŽST Hradec Králové hl. n., zlepšení technického stavu a parametrů uzlu Hradec Králové ve všech profesích, zvýšení kapacity železniční stanice, přípravu na zaústění dvoukolejných tratí, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících.
Součástí stavby je též zřízení dvou nových podchodů pro pěší a cyklisty, zrušení dvou stávajících úrovňových křížení, přestavba železničního mostu přes Gočárovu třídu s úpravou vjezdu do OC AUPARK z Gočárovy třídy.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. Tato část předmětu veřejné zakázky souvisí pouze s SO a PS Zadavatele Správa železnic, státní organizace a Smlouva o poskytování součinnosti proto bude uzavřena pouze mezi uvedeným Zadavatelem a vybraným Dodavatelem.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 10 397 803 980,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • Identifikátor dotačního projektu: Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy