Veřejná zakázka: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 13691
Systémové číslo: P23V00001311
Evidenční číslo zadavatele: 61823192
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040778
Datum zahájení: 12.09.2023
Nabídku podat do: 13.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba svým rozsahem řeší ucelenou část trati včetně výstavby technologického zařízení, které musí splňovat současnou platnou legislativu a jednotlivé požadavky pro možnost zapojení do systémů dálkového řízení a systémů ERTMS. Dokumentace stavby řeší úpravy v žst./výhybně Kyjice v km 55,206 – 55,740 (zejména demolici nástupiště se zastřešením a podchodu pro cestující) a rekonstrukci trati od km 56,342 do km 63,072. V tomto úseku bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků, výměnu trakčního vedení a další úpravy. V mezistaničním úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných EU v rámci OPD. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 2 400 521 408,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy