Veřejná zakázka: Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo)-Stod (včetně)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007817
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1020
Systémové číslo: P17V00001011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644482
Počátek běhu lhůt: 17.08.2016
Nabídku podat do: 26.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo)-Stod (včetně)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je zpracování záměru projektu (ZP), přípravné dokumentace (PD) a oznámení EIA pro stavbu s názvem Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo)-Stod (včetně).Předmětem zadání je provedení průzkumů, zejména geotechnických v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení díla, provedení vybudování primárního železničního bodového pole, jeho zaměření a transformaci do JTSK, zaměření podkladové mapy pro zpracování PD.Součástí plnění je mimo jiné dále projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány veřejné správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro proces EIA územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.
Novým řešením železniční tratě, mostních objektů, železničních stanic, bezbariérových nástupišť, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a energetických zařízení a především odstraněním úrovňových přejezdů dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti železničního provozu a prostupnosti dotčeným územím. Výrazně se sníží vibrace, emise hluku a exhalace. Výstavbou nové trati dojde k zvýšení kapacity tratě, zkrácení cestovní doby, zvýšení atraktivity, kvality a kultury cestování.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 408 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky