Veřejná zakázka: Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9558
Systémové číslo: P21V00000605
Evidenční číslo zadavatele: 61721057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011502
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 21.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

Účelem stavby je zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění parametrů interoperability a splnění požadavků platné legislativy. Budou zřízena dvě nová ostrovní nástupiště s bezbariérovým mimoúrovňovým přístupem z lávky pomocí schodišť a výtahů. Pro realizaci lávky dojde k demolici nevyužívané části výpravní budovy. Prostory výpravní budovy pro odbavení cestujících budou rekonstruovány. Pracoviště výpravčího bude vymístěno z výpravní budovy do nové technologické budovy. Třetí staniční kolej bude prodloužena pro umožnění odbavení nákladních vlaků délky 740 metrů.

Stavba „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“ je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru v prostoru dopravny Adamov.
Z důvodů věcně-časových jsou projektové dokumentace a stavební řízení rozděleny:
• Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
• Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4

Předmětem stavby jsou jak zcela nové objekty (nástupiště, lávka pro pěší, technologická lávka, technologická budova, protihlukové stěny, rozvody elektro, parkoviště), tak i úpravy stávajících objektů (železniční svršek, spodek, zdi, přeložky sítí). Zásadními počiny jsou zejména mostní objekt v km 171,154 – nová lávka pro pěší, nové zárubní zdi od km 170,953 do km 171,318 a realizace technologické budovy dle požadovaného harmonogramu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – Nástroje pro propojení Evropy (CEF), zajištění publicity stavby nebude zhotovitelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude i zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4“ (dále jen „Stavba koleje č. 4“). Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o Stavbu koleje č. 4. Realizace této stavby bude záviset na skutečnosti, zda nabude právní moci některé z forem rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kterým se povoluje tato stavba. Ocenění Stavby koleje č. 4 bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a vyhrazených změn je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 688 082 918 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky