Veřejná zakázka: Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00004261
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 941
Systémové číslo: P17V00000932
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636703
Počátek běhu lhůt: 20.04.2016
Nabídku podat do: 14.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2.
ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh.
PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele.
Součástí plnění je:
• podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (ÚR) stavby (správní poplatek za územní řízení hradí objednatel);
• zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů a podrobných geotechnických průzkumů. Bude proveden dendrologický průzkum včetně získání povolení ke kácení ve fázi k územnímu rozhodnutí;
• součinnost se zpracovatelem posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 4.
Na základě předaných výsledků hlukové studie budou v PD navržena protihluková opatření.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 63 483 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky