Zakázka: Soubor staveb: 1. Dopl. závor na PZS (P4192) v km 5,500 tr. Hanušovice – Staré Město p. S.; 2. Dopl. závor na PZS (P4352) v km 13,108 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku; 3. Dopl. závor na PZS (P4372) v km 23,468 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9333
Systémové číslo: P21V00000384
Evidenční číslo zadavatele: 61721042
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 30.03.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: 1. Dopl. závor na PZS (P4192) v km 5,500 tr. Hanušovice – Staré Město p. S.; 2. Dopl. závor na PZS (P4352) v km 13,108 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku; 3. Dopl. závor na PZS (P4372) v km 23,468 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Do Názvu nebylo, z kapacitních důvodů dané buňky, možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celý název uvádíme zde: Soubor staveb: 1. „Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“, 2.“ Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“, 3. „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.
1. „Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie, typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového betonového reléového domku s řízeným temperováním poblíž přejezdu. Pro napájení technologie PZS bude rekonstruována stávající elektrická přípojka. Předmětem úprav napájení el. energií bude připojení novým zemním kabelem. Bude nutné žádat o navýšení rezervovaného příkonu. V místě přejezdu dojde k rekonstrukci železničního svršku a montáži nové přejezdové pryžové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách.
2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie typu PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Poblíž přejezdu bude vybudován nový zateplený betonový reléový domek s řízeným temperováním. Pro napájení technologie PZS bude provedena úprava stávající elektrické přípojky. Ze stávající kabelové skříně bude veden nový odvod zemním kabelem k novému RD. Bude nutné žádat o navýšení příkonu. Dále bude provedena montáž nové přejezdové vnitřní pryžové konstrukce ve všech 4 staničních kolejích a položení nových vrstev konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu.
3. „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS s celými závorami, 3. kategorie typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Poblíž přejezdu bude vybudován nový zateplený betonový reléový domek (RD) s řízeným temperováním. Pro napájení technologie PZS bude provedena úprava stávající elektrické přípojky. Ze stávající kabelové skříně (na fasádě budovy zastávky Horní Heřmanice) bude veden nový odvod zemním kabelem k novému RD. Bude nutné žádat o navýšení příkonu. Dojde k rekonstrukci železničního spodku a svršku v místě přejezdu. Dále bude provedena montáž nové přejezdové pryžové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách.

Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).
Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 52 245 677 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy