Zakázka: Výstavba odbočky Rajhrad

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9133
Systémové číslo: P21V00000191
Evidenční číslo zadavatele: 61721013
Datum zahájení: 08.02.2021
Nabídku podat do: 18.02.2021 09:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba odbočky Rajhrad
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Výstavba odbočky Rajhrad“

Cílem bude oprávněné, zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD a SFDI na základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti prováděné „IN SITU“.

TPI rozhodně představuje:

• účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů stavebních prací; sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby případně spolupráce při projednání nových požadavků vzniklých v průběhu realizace se správními, dohledovými, inspekčními a stavebními úřady, s autorským dozorem a především správcem stavby, který vykonává technickým dozorem stavebníkay (TDS)
• sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího řešení důsledků případného nesouladu
• sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDS a správce stavby
o identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS
o prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná stanoviska k jednotlivým případům
o posouzení nárokovosti na časový a finanční Claim
o kontrola efektivního a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem
o součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich zdůvodnění a vypořádání;
změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění)
o důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací

Dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené činnosti

Písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku TDS k vyjádření

CPV: 71311230-2 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství –železniční stavitelství

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 640 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy