Public contract: Adamov – Blansko, BC

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8945
System number: P21V00000003
Contracting authority registration number: 61720372
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-046618
Date of commence: 31.12.2020
Tender submit to: 01.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Adamov – Blansko, BC
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708 – 178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov.
Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Stavba „Adamov – Blansko, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi dopravnami Adamov (žkm 171,708) a Blansko (žkm 178,754), v celkové délce 7,046 km.
Předmětem stavby jsou jak zcela nové objekty (nové ostrovní nástupiště s přístupy včetně úpravy směrového vedení obou traťových kolejí a s nimi souvisejících stavebních úprav v Adamově zastávce, protihlukové stěny, opěrné a zárubní zdi), tak i úpravy stávajících objektů (železniční svršek, spodek, nástupiště, mostní objekty, zdi, tunely, skalní svahy, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, úpravy komunikací, přeložky sítí). Zásadní jsou zejména rekonstrukce tunelů, z nichž rozhodující objem prací připadá na tunely 8/1 a 8/2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 2 171 241 174 Kč without VAT
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 2 091 434 135,- Kč (bez DPH).

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance