Veřejná zakázka: Adamov – Blansko, BC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8945
Systémové číslo: P21V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 61720372
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046618
Datum zahájení: 31.12.2020
Nabídku podat do: 01.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Adamov – Blansko, BC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708 – 178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov.
Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Stavba „Adamov – Blansko, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi dopravnami Adamov (žkm 171,708) a Blansko (žkm 178,754), v celkové délce 7,046 km.
Předmětem stavby jsou jak zcela nové objekty (nové ostrovní nástupiště s přístupy včetně úpravy směrového vedení obou traťových kolejí a s nimi souvisejících stavebních úprav v Adamově zastávce, protihlukové stěny, opěrné a zárubní zdi), tak i úpravy stávajících objektů (železniční svršek, spodek, nástupiště, mostní objekty, zdi, tunely, skalní svahy, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, úpravy komunikací, přeložky sítí). Zásadní jsou zejména rekonstrukce tunelů, z nichž rozhodující objem prací připadá na tunely 8/1 a 8/2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 171 241 174 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 2 091 434 135,- Kč (bez DPH).

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky