Zakázka: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8906
Systémové číslo: P20V00002515
Evidenční číslo zadavatele: 61721002
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 02.02.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je zpracování Dokumentace pro společné povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD) dle zadávacích podmínek objednatele pro stavbu „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“.
Specifikace Díla - Jednostupňová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS + AD
V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo podání žádosti o společné územní a stavební řízení nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o společné povolení dle stavebního zákona (správní poplatek za společné povolení uhradí Objednatel).
Součástí plnění je zpracování souhrnného rozpočtu (SR).
DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 638 018 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky