Zakázka: Soubor staveb: „Výstavba PZS přejezdů trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8227
Systémové číslo: P20V00001844
Evidenční číslo zadavatele: 61720292
Datum zahájení: 16.09.2020
Nabídku podat do: 01.10.2020 09:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: „Výstavba PZS přejezdů trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku“
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti staveb a výkony autorského dozoru (AD) při realizaci staveb dle zadávacích podmínek Objednatele a to pro stavbu:
• Výstavba PZS přejezdu P4416 v km 7,578 trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku
• Výstavba PZS přejezdu P4417 v km 8,777 trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku
• Výstavba PZS přejezdu P4429 v km 16,877 trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku
V rámci staveb bude na přejezdech vybudováno nové PZS, včetně elektrické přípojky. Součástí bude rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK, odvodnění, přejezdové konstrukce a živičného povrchu komunikace.
Nedílnou součásti je i zajištění vydání vyjádření dle § 90 odst. 2 zákona 183/2006 v platném znění. Pokud bude stavební úřad vyžadovat územní řízení, bude zpracována dokumentace pro společné řízení (DUSP).
Součástí předmětu plnění je i předání žádosti o stavební povolení (příp. společné povolení) a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejích právní moci, nebo dodání jiné formy (veřejnoprávní smlouva příp. vyjádření, že stavba nepodléhá stavebními řízení ani ohlášení stavby) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.
Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy