Veřejná zakázka: EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003063
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 698
Systémové číslo: P17V00000689
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce vzniklé v souvislosti s realizací stavby "EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín" (Změnový list č. 2).

Změna technologie zabezpečení PZS v lokalitě Česká Třebová, odb. Parník:
V rámci PS 124, Česká Třebová - Odbočka Parník, úprava TZZ, má dojít k realizaci rekonstrukce PZS tzv. „Perla“. Tento přejezd je zařazen do nového realizovaného autobloku. Od doby projektové přípravy této stavby došlo vlivem výstavby kontejnerového překladiště k podstatnému nárůstu počtu vlaků, se kterými původní projekt nepočítal. Kolej je využívána k "řadění" nákladních vlaků a dochází k častému a opakovanému obsazení traťových oddílů na interval přes 30 minut a po dobu výluk na navazujících tratích i v délce několika hodin. Jeden z vlaků čeká před přejezdem a druhý za přejezdem a oba tyto vlaky čekají na návěst volno, aby mohly vjet na hlavní trať. V případě čekací doby bude PZS v činnosti a zůstane uzavřen. Jelikož se jedná o frekventovaný přejezd a objízdná trasa je komplikovaná a zdlouhavá, navrhujeme zařazení celého PZS do SZZ v ŽST Česká Třebová a úsek autobloku adekvátně zkrátit. Toto řešení zajistí otevření PZS i v době čekání vlaků. V důsledku změny je potřebné posunutí vjezdového návěstidla DS o cca 200 metrů, včetně příslušné kabelizace.

Změna technického řešení v lokalitě Česká Třebová – rušení izolovaných styků:
V rámci SO 421 Třebovice v Č – Odbočka Parník, má dojít k náhradě stávajících kolejových obvodů za nové úseky počítačů náprav. Součástí projektové dokumentace bylo nezbytné rušení kolejových izolovaných styků. Ostatní izolované styky byly navrhovány překlenout lanovými propojkami a ponechat v původním stavu. Tyto styky měly být řešeny následnou stavbou „Průjezd ŽST Česká Třebová“. Tato stavba měla následovat neprodleně po ukončení stavby EMC, ale příprava následné stavby byla odložena min. do roku 2019. Jelikož je kolejiště v lokalitě Česká Třebová ve špatném stavu a je zatěžováno nárůstem počtu vlaků vypravovaných z nově vybudovaného kontejnerového překladiště, považujeme za nezbytně nutné zrušení provizorních lanových propojek, stávající izolované styky odstranit a nahradit plnými kolejnicemi tak, aby byla zajištěna maximálně možná bezpečnost a bezporuchový provoz v lokalitě Česká Třebová.

Změna technického řešení v lokalitě Česká Třebová – ochranná opatření na trati:
V rámci PS 123 Česká Třebová - úpravy TZZ a PS 122 Odbočka Zádulka – Česká Třebová - TZZ, bylo zavedeno do užívání schválené KSUaTP (koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení) podle schváleného projektu stavby z 04/2012. Po VZ (08/2013) a podepsání SoD na zhotovení stavby (22.1.2014), bylo v rámci výstavby stávající schválené a zavedené KSUaTP v souvislosti se změnou souvisejících norem ČSN 342613 ed. 2 (platná od 1.3.2014) a ČSN 342614 ed. 2 (platná od 1.8.2014), které řeší danou problematiku, připomínkováno ze strany DLZT. Souhlasným stanoviskem DLZT bylo podmíněno uvedení stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu. V rámci realizace stavby bylo tedy vypracováno nové KSU a TP, které bylo přeschváleno DLZT a odbornými složkami OŘ. V rámci stavby dojde k úpravě výhybkových a kolejových lanových propojek v prostoru kolejiště České Třebové a doplnění stykových transformátorů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 654 491 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky