Veřejná zakázka: Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002935
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 695
Systémové číslo: P17V00000686
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514306
Počátek běhu lhůt: 21.05.2015
Nabídku podat do: 03.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov“.
Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Příloha č. 9 - Související dokumentace) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Příloha č. 9 - Související dokumentace).
Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr).
Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení, správní poplatek za správní řízení bude hrazen objednatelem. Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného (-ých) stavebního (-ích) povolení.
Zhotovitel zajistí certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
Projekt stavby bude splňovat požadavky zák.č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl.č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a č.16/2005, vyhl. 230/2012 Sb. a požadavky na interoperabilitu trati.
Zadání projektu stavby je pokračováním v přípravě předmětné stavby dle předchozího projekčního stupně (Záměru projektu a Přípravné dokumentace).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Projekt stavby bude zpracován v návaznosti na doklady a dokumentaci dle viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 9 - Související dokumenty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 581 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky