Veřejná zakázka: Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002720
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 687
Systémové číslo: P17V00000678
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514031
Počátek běhu lhůt: 18.05.2015
Nabídku podat do: 23.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem stavby je modernizace traťového úseku, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě, zvýšení kapacity a celkové zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Na základě schválené Studie proveditelnosti žel. uzlu Ústí n. O. včetně navazujícího úseku Ústí n. O. – Choceň (mimo) bude zrealizována stavba dle varianty Střed 2 s její alternativou na zřízení výhybny Brandýs nad Orlicí.
Bude provedeno zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h, modernizovaný úsek bude vybaven novým traťovým a staničním zabezpečovacím zařízením dálkově ovládaným z CDP Praha a vybaven bude novým sdělovacím zařízením.

Předmětem veřejné zakázky je:
1. Zpracování podkladů ke změně Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR ) Pardubického kraje pro nové vedení trasy železniční tratě Praha – Česká Třebová v úseku mezi žst. Choceň a žst. Ústí nad Orlicí. Součástí zakázky je projednání na Krajském úřadu Pardubického kraje a u ostatních dotčených orgánů. Schválené změny ZÚR budou zapracovány do podkladů ke změnám územně plánovací dokumentace dotčených měst a obcí. Nově vedená trasa se bude opírat o schválenou Studii proveditelnosti železničního uzlu Ústí nad Orlicí včetně navazujícího úseku Ústí nad Orlicí – Choceň (mimo) - dále jen SP. Součástí bude též zpracování dopravní technologie s doložením průkazu potřebnosti dopravny Brandýs n.O. a jejího rozsahu.
2. Zpracování Přípravné dokumentace (dále jen PD) v celém rozsahu ve všech jejich částech. Pro tento účel zajistí zhotovitel veškeré potřebné průzkumy (např. geologický, geotechnický, korozní, stavebně technický průzkum, hydrologický, trakční, průzkum stávajících sítí technické infrastruktury, dendrologický, pedologický, měření hluku a vibrací, průzkum kontaminace štěrku).
3. Zpracování Záměru projektu (dále jen ZP) dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, včetně příloh (dále Směrnice MD č V-2/2012). Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.
4.Zapracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD.
5. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky