Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), varianta Lužná (mimo) - Rakovník (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002075
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 665
Systémové číslo: P17V00000656
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511631
Počátek běhu lhůt: 14.04.2015
Nabídku podat do: 18.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), varianta Lužná (mimo) - Rakovník (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) – Lužná – Rakovník (mimo), varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)“. Bude rekonstruováno přejezdové zařízení mechanické, kategorie PZM 2, s celými závorami. Bude provedeno vyčištění a reprofilace drážních příkopů a stezek a obnova funkčnosti odvodnění štěrkového lože. Bude provedena výměna stávajících pražců za nové betonové bezpodkladnicové délky 2,40m váhy 250kg, s gumovými podložkami a pružnými svěrkami W14, s rozdělením "c" (v přejezdu cca 7x 10m rozdělení "u") včetně výměny stávajících kolejnic za kolejnice nové 49E1. Kolejnice a pražce budou vyměněny technologií bez snášení kolejového roštu. Dále bude provedeno čištění kolejového lože, směrová a výšková úprava koleje a podbití. Nové kolejové lože bude složeno ze 60% stávajícího strojně vyčištěného štěrku a 40% štěrku nového železničního frakce 32/63. V celém úseku bude realizována bezstyková kolej a 162ks pražcových kotev. Dále bude provedeno vytržení staré výhybky do šamotky Rakona Rakovník a položení výhybky nové 49 1:9-300 II. generace 49E1 na betonových pražcích včetně stabilizace spodku a pražcového podloží. Součástí výměny výhybky bude i směrové a výškové přeřešení složeného oblouku v km 4,334 - 4,795 a úprava napojení a cca 50m vlečky s jejím směrovým a výškovým uspořádáním. Ve stanici Rakovník zastávka bude přeskládáno nástupiště - stávající konzolové desky 140 na tvárnicích Tischer a úložných blocích, podle nového stavu koleje. U řešených přejezdů bude vzhledem k posunům osy a výškové nivelety koleje provedena nová konstrukce přejezdu a její navázání na kříženou komunikaci. Na mostech a propustcích bude provedeno osazení nového svahového zábradlí na obou římsách, odstranění vegetace, odkopání přesypávky říms a křídel a další úpravy. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 166 687 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky