Veřejná zakázka: Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5565
Systémové číslo: P19V00002131
Evidenční číslo zadavatele: 61719163
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-032357
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 17.10.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně zpracování žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.
Rozsah Díla „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ je:
1. Zhotovení Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.
2. Zpracování žádosti dle §94l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení.
3. Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP+PDPS bude zpracována:
• ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.
• a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu. Tato dokumentace se zpracovává jako doplněk k současně zpracovávané dokumentaci DUSP a neobsahuje tedy již znovu ty součásti, které jsou obsaženy ve zpracované dokumentaci DUSP.
• Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.
• Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 a části J a K dle VTP/DSP+ PDPS/12/19 a VTP/ZP+DUR/11/19.
• Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).
• Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude Soupis prací s výkazem výměr bez ocenění dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně technické specifikace s podrobným vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství.
4. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).
5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, doplňujícího geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozšířeném rozsahu, podle uvedeného způsobu zpracování v ZTP.

Součástí díla je rovněž zejména:
- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 973 201 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky