Veřejná zakázka: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 17

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006572
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P17V00000504
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497828
Počátek běhu lhůt: 24.09.2014
Nabídku podat do: 18.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 17
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné práce dle Změnového listu č. 17
Změna č. 1 - SO 60-01 - Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Pro realizaci prací dle výkresové části projektu stavby je nezbytné navýšit množství u některých položek výkazu výměr. Jedná se zejména o nosné lano, trolejový drát, zesilovací vedení a stožáry trakčního vedení.
Změna č. 2 - SO 10-02 - Na základě jednotného řešení a sjednocení termínu údržby výhybek a sjednocení železničního svršku v rámci železniční stanice Ústí nad Orlicí , je třeba doplnit i na regenerované výhybky č 20, 24 a 25 válečkové stoličky a zaměnit novou výhybku č.16 na svršku S49 za regenerovanou výhybku na svršku UIC60 s doplněním válečkových stoliček.
Změna č. 3 - SO 51-01 - Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr nebyla zohledněna všechna protihluková opatření, navržená ve výkresové části projektu stavby.
Změna č. 4 - SO 10-01, SO 10-02 - Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr bylo opomenuto množství štěrku mezi staničními kolejemi a stezkou.
Změna č. 5 - SO 60-01 - Po provedení kopaných sond byla zjištěna jiná poloha kabelových tras oproti předaným podkladům. Z tohoto důvodu projektant navrhl změnu polohy stožáru č. 219 mezi kolej č. 6 a 8, dále pak změnu typu z příhradového na utopený, přikotvený dvojitý bránový stožár.
Změna č. 6 - SO 60-01 - Z důvodu kolize stávajícího zesilovacího vedení s nově budovanými stožáry trakčního vedení je nezbytné v rámci stavebních postupů, provizorní převěšení stávajícího zesilovacího vedení na stožáry nové v km 257,4 až 257,8 u koleje č.1.
Změna č. 7 - SO 60-02 - V rámci stavebních postupů bude nutné zvýšení počtu převěšení provozovaného závěsného optického kabelu ze stávajících podpěr trakčního vedení na nově vybudované. Navýšení se týká stožárů 47 až 59, 63 až 71 a 87 až 97.
Změna č. 8 - SO 62-03 - Na základě kontrolního výpočtu nátěrových ploch pro osvětlovací věže byl zjištěn nesoulad s výkazem výměr projektové dokumentace. Vzhledem ke značnému zeslabení a korozi konstrukce pochozích roštů od doby zpracování projektu bude z důvodu bezpečnosti nutné rošty nahradit novými s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Změna č. 9 - SO 11-01 a SO 11-02 - Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr nebyly zohledněny všechny navržené vsakovací jímky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 008 315 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky