Veřejná zakázka: Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec - Tanvald

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004535
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 451
Systémové číslo: P17V00000442
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492901
Počátek běhu lhůt: 22.07.2014
Nabídku podat do: 26.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec - Tanvald
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, jejich součástí je projektová a inženýrská činnost.
Zastávka Tanvald leží na trati Liberec – Tanvald - číslo trati dle JŘ 036, dle TTP 711, trať je zařazena do kategorie regionální dráha, TÚ 1671 Liberec – Szklarska Poreba Trať není elektrifikována. V rámci rekonstrukce budou řešeny tyto stavební objekty dané strukturou přípravné dokumentace - Rekonstrukce žel. svršku, Odvodnění železničního spodku, Nástupiště, Opěrné zdi, Zárubní a obkladní zdi, Přístupová komunikace, Mostní objekty neevidované, Nástupištní přístřešek a Svítidla na nástupišti a přístupové komunikaci.
Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Projekt bude důsledně respektovat schválenou přípravnou dokumentaci, včetně schválených investičních nákladů. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt stavby bude detailně rozpracovávat soubor staveb do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení projektu stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení.
Zhotovitel v rámci zpracování projektu stavby zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací). Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 881 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy