Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst Vlárský průsmyk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004311
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 446
Systémové číslo: P17V00000437
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492295
Počátek běhu lhůt: 15.07.2014
Nabídku podat do: 27.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst Vlárský průsmyk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Důvodem stavby je současný neuspokojivý stav dopravní cesty a „Omezení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v žst. Vlárský průsmyk“ čj. 30386/11-OŘ ze dne 30.6.2011.
Stanice Vlárský průsmyk je tvořena 3 dopravními kolejemi č.1, 2 a 3 a jednou kolejí manipulační č.4. Hlavní dopravní kolej č. 1 a kolej č.3 je tvaru S49 z roku 1977 na betonových pražcích SB5, kolej č.2 je tvořena kolejnicemi S49 na dřevěných pražcích. Ve stávajícím stavu kolejiště v žst. Vlárský průsmyk nejsou dodrženy osové vzdálenosti kolejí (min. 4,75 m). Štěrkové lože je silně znečištěno.
Rekonstrukcí kolejiště žst. budou zlepšeny jízdní parametry kolejí a bude odstraněn nepříznivý stav žel. svršku, zvýšena únosnost pláně žel. spodku a zrekonstruováno odvodnění. Provedení rekonstrukce je nutné i z důvodu amortizace materiálů a reprofilace odvodňovacích zařízení, které je nutno řešit vzhledem na ostatní SO.
V rámci této rekonstrukce se předpokládá zkrácení délky stanice na slovenském zhlaví až za přejezd v km 163,045, zrušení koleje č.2, zkrácení koleje č.4 na straně výpravní budovy a její kusé ukončení zarážedlem na konci boční rampy. Kolej č.3 bude rovněž zkrácena na straně od výpravní budovy a nově zapojena v km 162,832 do koleje č.1 před nástupištěm, jehož délka je navržena 140 metrů. Kolej č.3 bude nově manipulační, minimální délka 160 metrů mezi výkolejkami. Dále do koleje č.1 bude v km 162,832 vložena nová výhybka tv. 1:9-300 1. generace na dřevěných pražcích. Před a za výhybkou č.1 budou vložena ochranná pole na dřevěných pražcích délky 20m.
V místě rekonstruovaného přejezdu v km 163,045 a v místě rušených výhybek č.1 a 2 budou vložena kolejová pole na betonových pražcích SB8 s tuhým podkladnicovým upevněním.
Sanace železničního spodku bude provedena v oblasti nově vkládané výhybky č.1 a rekonstruovaného žel. přejezdu v km 163,045. ZKPP bude provedeno na šířku přejezdové konstrukce + 5 m na každou stranu + náběhové klíny v poměru 1:1. Konstrukce budou odvodněny pomocí trativodů, které budou zaústěny do vsakovacích žeber, která budou vyplněna štěrkem fr.32/63 a situována cca v ose zrušené koleje č.3. Stávající 3-kolejný přejezd bude upraven na jednokolejný. Konstrukce rekonstruovaného žel. přejezdu bude celopryžová uložená na závěrných zídkách tv. „T“. Navržená šířka přejezdové konstrukce činí 5,4m (6*0,9m). Volná šířka komunikace na přejezdu bude upravena na min. 5,0 m. Konstrukce přejezdu bude odvodněna do nového trativodu. Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nového nástupiště a přístupového chodníku. Chodník bude napojen na stávající zpevněnou plochu před výpravní budovou.
Nové nástupiště bude zřízeno jako nástupiště typu L bez konzolových desek se zadlážděnou pochozí plochou - betonovou dlažbou. Šířka nástupiště je navržena dle požadavků investora a s přihlédnutím k frekvenci cestujících a činí 2,5m. Délka nástupiště odpovídá požadavku odboru provozování dráhy a požadavkům dopravní technologie a činí 140,0m. Ke všem nástupištním hranám bude zajištěn přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na nástupištích budou osazeny tabule s názvem stanice a směry jízdy vlaků.
V rámci stavby bude dále provedena výstavba nové osvětlovací soustavy venkovního prostranství stanice a nástupiště.
Rekonstrukce kabelových rozvodů nn je převedena do stavby DOZ. Ovládání a diagnostika osvětlení, EOV a dalších technologických zařízení instalovaných ve stanici bude provedeno pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC, který je rovněž součástí stavby DOZ.
V rámci samostatného stavebního objektu bude provedena i úprava přeložek kabelových rozvodů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 399 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy