Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004297
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 443
Systémové číslo: P17V00000434
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492302
Počátek běhu lhůt: 15.07.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je zvýšení traťové rychlosti v úseku st. hr. Rakousko – žst. Břeclav (mimo) na 160km/h při maximálním využití stávající vybudované technické a dopravní infrastruktury , s minimálním záborem mimodrážních pozemků. Předmětem veřejné zakázky je lokální stavba bodového charakteru, řešící rekonstrukci železničního mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÓBB) — Přerov, který je v havarijním stavu, jelikož došlo k naklopení mostního ložiska. V rámci šetření správce objektu byla vyhotovena podrobná diagnostika mostu (Doc. Ing. Ladislav Klusáček — VUT BRNO), jejímž závěrem je, že most má závažné poruchy v uložení i na spodní stavbě — pilířích, tudíž je nutné provést rekonstrukci. Příčina byla shledána v nekvalitním betonu pilířů mostu a v nevhodném řešení dilatačního schématu bezstykové koleje versus most. V rámci dokumentace jsou řešeny i stávající související stavební objekty a provozní soubory, kterých se stavba dotkne. Zásadním požadavkem investora je zachování provozu železniční trati během stavby. Most nebude kompletně odstraněn v žádné z fází výstavby. Stavební práce budou probíhat za provozu a rekonstrukce mostu proběhne na částech ponechané stávající spodní stavby.

V rámci této veřejné zakázky dojde k rekonstrukci mostního objektu v km 80,930, odstranění propadu rychlosti v místě mostního objektu a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod od km 77,992 po km 82,100 v obou kolejích i směrech. Rekonstrukce zahrnuje odstranění technicky nevyhovujícího stavu mostu a nahrazení mostem novým . Zvolena je ocelová konstrukce s ortotropní mostovkou, která bude tvořit žlab pro kolejové lože. Každou kolej bude převádět jednokolejný jednopólový most o rozpětí 97,5 m. Spodní stavba mostu je navržena jako železobetonová, hlubinně založená na vrtaných pilotách. Součástí stavby jsou stavební úpravy na železničním svršku a spodku, staničním zabezpečovacím zařízení, traťovém zabezpečovacím zařízení, sdělovacím zařízení, trakčním a energetickém zařízení. V rámci stavby bude zřízena provizorní odbočka Pohansko. Podrobný popis jednotlivých SO a PS je obsažen v zadávací dokumentaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 374 945 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy