Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslovou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003359
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 223
Systémové číslo: P17V00000214
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.06.2013
Nabídku podat do: 06.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslovou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektu stavby (dále jen PS) pr vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz příloha č.9 SoD) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského práva ( viz příloha č. 9 SoD). Zhotovitel PS zajistí zpracování a předání podkladů objednavateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr). Zhotovitel PS zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů. Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel zajistí certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, anergie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednavateli ES prohlášení o shodě pro Projekt stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a č. 16/2005, vyhl. 230/2012 Sb. a požadavky na interoperabilitu tratí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky