Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13696
Systémové číslo: P23V00001316
Evidenční číslo zadavatele: 61823183
Datum zahájení: 18.09.2023
Nabídku podat do: 03.10.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most“. Geotechnická činnost bude nepřetržitá v průběhu a po zhotovení stavby a to zejména v rozsahu:
- laboratorní a polní zkoušky,
- monitoring v průběhu stavby,
- kontrolní a dozorová geotechnická činnost,
- aktivní účasti na jednáních stavby (investorský kontrolní den, koordinační jednání) a odborných poradách,
- vypracování závěrečné zprávy geotechnického dozoru o sledované stavbě.
Do předmětu zakázky patří zejména:
a) podrobná znalost projektové dokumentace včetně realizační dokumentace zhotovitele stavby a IG průzkumu,
b) porovnání projekčních předpokladů z IG průzkumu a projektové dokumentace a realizační dokumentace zhotovitele stavby se skutečným stavem při realizaci stavby a aktuálními geotechnickými podmínkami, terénní rekognoskace příp. archivní šetření,
c) odborné posouzení a kontrola správnosti a úplnosti realizační dokumentace zhotovitele stavby včetně technologických postupů (v návaznosti na pracovní a technologické postupy výrobců použitých materiálů, prvků, technologií či zařízení), průběžný dozor při provádění realizace díla se zaměřením na dodržování kvality a kvantity prací specifikovaných v předmětu plnění zhotovitele stavby, posuzování a schvalování případných odchylek, dodatečných požadavků, nezbytnosti a účelnosti případných víceprací (méněprací) a námitek v průběhu realizace stavby,
d) neprodleně, v předstihu a prokazatelně (včetně zápisu do geotechnického deníku) upozornit objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od schválené projektové dokumentace, případně v rozporu s drážními a obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy (závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohlo vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, atp.),
e) objektivní technické a cenové posouzení alternativních návrhů zhotovitele, případně objednatele stavby a projektanta v případě odlišné skutečnosti od předpokladů projektové dokumentace, účastnit se změnového řízení a autorizovat případné Změnové listy (Směrnice generálního ředitele SŽDC, s. o. č. 13/2006 v aktuálním znění včetně všech změn, pokynů a dodatků)
f) zajištění a provádění předepsaných, popř. objektivně nezbytných ověřovacích, kontrolních, průkazních či rozhodčích geotechnických zkoušek objednatele v rozsahu a četnosti dle příslušných norem, nařízení a předpisů a bezodkladné předání veškerých výsledků objednateli stavby,
g) dozor při provádění ověřovacích, kontrolních či průkazních zkoušek zhotovitelem stavby, posuzování správnosti jejich provádění, interpretace a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle díla,
h) účinná spolupráce a přítomnost na vyžádání při kontrole a přijetí konečného stanoviska objednatele pro přejímku prací (včetně aktu uvádění do prozatímního užívání stavby či jejích částí ke zkušebnímu provozu resp. předčasného užívání a závěrečné kontrolní prohlídky - kolaudace stavby) realizovaných zhotovitelem díla včetně přejímání dokumentace skutečného provedení stavby,
i) vybraný uchazeč je garantem dosažení příslušných kvantitativních a kvalitativních parametrů stavby nejen během její vlastní realizace, ale i po celou dobu její záruční lhůty a zavazuje se provést „Dílo“ s odbornou péčí, bez vad, vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost a je povinen vyvíjet činnost v zájmu a ke spokojenosti zadavatele (objednatele stavby),
j) vedení deníku geotechnického dozoru, který slouží pro styk mezi objednatelem stavby a geotechnickým dozorem a jsou do něj zapisovány veškeré připomínky, doporučení a pokyny. Tento deník je trvale uložený na předem určeném místě tak, aby obě strany k němu měly trvalý přístup a ani jedna strana nebyla závislá na přítomnosti druhé strany. Geotechnický dozor je oprávněn i k zápisům do typizovaného stavebního deníku „SD – SŽDC – smluvní vzor objednatele“,
k) objednatel stavby je oprávněn požadovat i další blíže nespecifikované práce a činnosti v rámci kompetencí a odbornosti geotechnického dozoru v návaznosti na stavební a technologické postupy, harmonogram prací a výluk - v případě nutnosti i v mimopracovní dny,
l) účast na kontrolních dnech stavby (příp. na vyžádání výrobních poradách, poradách vedení Stavby,…) svolaných objednatelem stavby za účasti zhotovitelů, podzhotovitelů a ostatních účastníků výstavby a informovat o výsledcích své činnosti,
m) vypracování závěrečné zprávy geotechnického dozoru o sledované stavbě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy