Public contract: Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 12950
System number: P23V00000578
Contracting authority registration number: 61723045
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-022065
Date of commence: 24.05.2023
Tender submit to: 24.07.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Stavba se nachází v km 2,940 – 17,962 elektrizované celostátní železniční trati Brno – Kutná Hora, č. 324, trať je zařazená do sítě TEN-T. Technologická část (kabelizace) začíná v žkm 1,459 a končí v žkm 18,628 (stavědlová ústředna žst. Kuřim).
V žst. Brno-Královo Pole proběhne demolice stávající výpravní budovy a výstavba nové výpravní budovy, kompletní úpravy kolejiště (železniční spodek a svršek), vybudování nových nástupišť s bezbariérovým přístupem (výtahy), podchodem, zastřešením nástupišť, nového informačního a orientačního systému, nového SZZ, trakce, sdělovací a silové kabelové infrastruktury. Demolován bude také objekt bývalé garáže MUV. Bude provedeno nové odvodnění s retencí, zaústěné do přilehlé vodoteče Ponávka.
V mezistaničních úsecích ve směru Brno-Maloměřice a Kuřim naváží stavební práce na stavební práce provedené v koleji č.1 a č.2 v rámci předcházejících staveb „Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole“ a „Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole – Kuřim“. Práce spočívají v kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku u koleje č.1, včetně sanací umělých staveb, ve výstavbě nové trakce a napojení koleje na nové TZZ a další kabelovou infrastrukturu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 98-98 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 2 618 072 443 Kč without VAT
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku činí 2 526 110 326,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses