Veřejná zakázka: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00008912
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1073
Systémové číslo: P17V00001064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 02.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“.Účel a rozsah předmětu díla: Předmětem díla je zhotovení projektu stavby „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ jejímž cílem je zkrácení technologických časů při křižování vlaků ve stanici. Bude zvýšen komfort pro cestující při nastupování a vystupování do/ z vlaků. Bude zajištěna třída zatížení C2 a prostorová průchodnost UIC Z-GC. V rámci předmětné stavby je řešena rekonstrukce infrastruktury (železniční spodek a svršek, staniční zabezpečovací zařízení a další) v obvodu ŽST Mikulášovice dolní nádraží, dále je řešena pokládka nových sdělovacích a zabezpečovacích kabelů souběžně s navazujícími traťovými úseky směr Horní Poustevna, Lipová u Šluknova a Panský. Dále je předmětem stavby změna zabezpečení 2 stávajících přejezdů a 1 stávající železniční přejezd bude rekonstruován.Rozsah díla „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ je: zpracování projektu stavby (P), vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“, zpracování žádosti o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU – fondu OPD, včetně předání všech vypracovaných podkladů pro žádost o čerpání z EU fondů OPD – tzv. „benefitová žádost“, zajištění funkce a činnosti koordinátora BOZP v přípravě podle podmínek zákona č. 309/ 2006 Sb., v platném znění a souvisejících zákonů a nařízení vlády, zejména nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. a č. 592/ 2006 Sb., zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou, zpracování a podání žádosti o stavebním povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí právní moci, návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/ 2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (ZTP) pro výběr zhotovitele stavby. Umístění stavby: Místem rekonstrukce je ŽST Mikulášovice dolní nádraží, ležící na trati Rumburk – Šluknov – Dolní Poustevna st. hr. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 083, v tabulkách traťových poměrů č. 546 A. Je dráhou regionální, jednokolejnou, s nezávislou trakcí. Dovolená traťová třída je C2, nejvyšší traťová rychlost 50 km/h. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy tratí z hlediska mostů. Podle Prohlášení o dráze 2017 je úsek označen 461 00 a nemá stanoveny cílové kategorie dle TSI INF. Ve stanici se připojuje regionální dráha Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk (č. 084, resp. 546 C, jednokolejná, s nezávislou trakcí). Provozovatel dráhy je SŽDC s. o., místním správcem OŘ Ústí nad Labem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 971 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky