Zakázka: Externí certifikace výdajů projektů CEF 2014 - 2020

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9748
Systémové číslo: P21V00000795
Evidenční číslo zadavatele: 61821132
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 13:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Externí certifikace výdajů projektů CEF 2014 - 2020
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení certifikace, tj. ověření výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu CEF 2014-2020 a zahrnutých do Žádostí o platbu. Jedná se o provedení nezávislého a objektivního přezkoumání a vyhodnocení vybraných operací a systému finanční kontroly podle metodiky stanoveného agenturou CINEA. Zakázka se týká ověření výdajů pro průběžné i závěrečné Žádosti o platbu.
Výstupem ověření bude ke každé Žádosti o platbu Nezávislá zpráva auditora „lndependent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility (CEF)“ v anglickém jazyce o věcné správnosti finančních výkazů, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 2 Rámcové dohody, zpracovaná a potvrzená s ohledem na stanovená pravidla poskytovatele finančních prostředků CINEA. Aktuálně platné znění Přílohy č. 2 rámcové dohody je dostupné na webových stránkách agentury CINEA https://cinea.ec.europa.eu/
Dále bude výstupem ověření „Zpráva o postupu“. Tato Zpráva o postupu bude v českém jazyce a bude obsahovat:
• Popis metodiky, dle které proběhlo ověření výdajů
• Stručný výčet kontrolovaných položek: zakázek, dodatků, změnových listů, faktur a dalších
• U veřejných zakázek jejich bližší popis včetně zatřídění dle ZZVZ
• Harmonogram proběhlé kontroly, uskutečněná jednání apod.
• Informaci o výdajích, jež byly vyjmuty ze spolufinancování, a zdůvodnění vyjmutí
• Seznam auditorů, kteří provedli certifikaci,
• Závěry certifikace výdajů.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodou uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Na základě uzavřené rámcové dohody bude zadavatel prostřednictvím zaslané písemné výzvy k poskytnutí plnění zadávat dodavateli dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí zakázky“) a uzavírat smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Dodavatel na základě akceptace výzvy k poskytnutí plnění dílčí zakázky zašle zadavateli vyplněnou a podepsanou Terms of Reference for an lndependent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement financed under the Connecting Europe Facility (CEF)“ (dále TOR), která bude zpracována v anglickém jazyce pro danou Nezávislou zprávu auditora a potvrzená auditorem. Vzor TOR tvoří přílohu č. 1 Rámcové dohody. Aktuálně platné znění Přílohy č. 1 rámcové dohody je dostupné na webových stránkách agentury CINEA https://cinea.ec.europa.eu/.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 082 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy