Zakázka: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9337
Systémové číslo: P21V00000388
Evidenční číslo zadavatele: 61721066
Datum zahájení: 05.03.2021
Nabídku podat do: 17.03.2021 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová“.

Cílem bude oprávněné, zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD a SFDI na základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti prováděné „IN SITU“.

TPI rozhodně představuje:

- účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů stavebních prací; sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby se správními, dohledovými, inspekčními a stavebními úřady, s autorským dozorem a především dozorem stavby (TDI)
- sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího řešení důsledků případného nesouladu
- sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDI a správce stavby
o identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS
o prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná stanoviska k jednotlivým případům
o kontrola efektivního a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem
o součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich zdůvodnění a vypořádání; změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění)
o důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací
- dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené činnosti

písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku TDS (vedoucího pracovního týmu – správce stavby) k vyjádření

- podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)
- na základě požadavku objednatele zajistit podle pokynů potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu
- Výstup z ASPE musí v rámci měsíční fakturace generovat přehled plnění (za fakturu a celkem)
- na základě požadavku objednatele zpracování podle pokynů dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu jako informativní podklad pro objednatele.

CPV: 71311230-2 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství –železniční stavitelství


Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 692 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy