Veřejná zakázka: Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002015
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 663
Systémové číslo: P17V00000654
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511560
Počátek běhu lhůt: 13.04.2015
Nabídku podat do: 22.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9).
Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr).
Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení, správní poplatek za SP bude hrazen zadavatelem (SŽDC s.o.).
Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
Zhotovitel zajistí certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
Projekt stavby bude splňovat požadavky zák.č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl.č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a č.16/2005, vyhl. 230/2012 Sb. a požadavky na interoperabilitu trati.
Zadání projektu stavby je pokračováním přípravy předmětné stavby dle předchozího projekčního stupně (Záměru projektu a Přípravné dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 672 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky