Veřejná zakázka: Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000456
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 612
Systémové číslo: P17V00000603
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506637
Počátek běhu lhůt: 27.01.2015
Nabídku podat do: 07.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem zak.je zajištění objízdné trasy pro případ výluky v úseku FrýdekMístek–Ostrava –Kunčice na trati č.323.Stejně tak i v případě rek.zmíněné tratě bude trať z Frýdku–Místku do Č.Těšína sloužit jako objízdná trasa.Předmětem veř.zak.je úprava konfig.jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst.Č.Těšín.V návaznosti na nové zab.zař.v žst.Č.Těšín je nutno provést změnu konfig.zhlaví,úpravu užitných délek kolejí a provést redukci kol.frýdeckého přednádraží. Stavba těsně souvisí se stavbami„Rek.kolejí č.134a136 v žst.Č.Těšín“„Optimalizace trati Bystřice nad Olší–Č.Těšín,2.část–žst.Č.Těšín“.Cílem stavby je výrazná redukce kolejiště frýdeckého přednádraží a doplnění traťového zab.zař.do žst.Hnojník.Staniční a traťové zab.zařízení:Staniční zab.zařízení(SZZ)odpovídající nové konfig.zhlaví bude řešeno včetně instalace venkovních prvků ve stavbě„Optimalizace trati Bystřice nad Olší–Č.Těšín,2.část– žst.Č.Těšín“.V této stavbě je řešeno pouze vybudováníTZZ3.kategorie automatické hradlo v mezistaničním úseku Č.Těšín–Hnojník.ČástTZZ umístěnávSÚžst.Č.Těšín je rovněž součástí stavby„Optimalizace trati BystřicenadOlší–Č.Těšín, 2.část– žst.Č.Těšín“.V žst.Hnojník bude pouze provedena úprav stávajícího zař.(TEST4) na začlenění TZZ t. ú. Český Těšín - Hnojník a vybudována část TZZ v žst. Hnojník. TZZ je navrženo typu AH. K propojení částí TZZ v Č.Těšíně a Hnojníku bude využit stávající kabel. Dále bude ve stavbě provedena nutná kabelizace pro SZZ a místní kabelizace. Žel. svršek a spodek: začátek kol. úprav je situován do km137,100,kde končí úpravy kol. č. 236 a 234 ze stavby „Rek. kol. č. 134 a 136 v žst. Česká Třebová “. Tyto kol. budou v novém stavu (tj. pod čísly 236 a 234) dělené cestovými návěstidly na dvě dopravní koleje 236 a 236a a kolej č. 234 a 234a. Předmětem této stavby je tedy rek.kol.č.234a a 236a a řešení nové konfig. jižního zhlaví v návaznosti na úpravu užitných délek staničních kolejí č.234a236.Za žel. přejezdem v km 136,785 je umístěna kol. spojka tvořená výhybkami č. 202 a 203, dále je v kol. č. 234 a navrženy výhybka č. 204 pro napojení areálu SDC ST a dále výhybka č. 205, kterou se pomocí spoj. kol. č. 90 propojuje staniční obvod frýdeckého nádraží se svážným pahrbkem nákladového nádraží. Žel. svršek v kol.č.236a bude nový, tv.49E1na bet. pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním, v kol. č. 234a a v přípojných polích budou vloženy regenerované kol.tv.49E1na nových dřevěných pražcích s tuhým podkladnicovým upevněním se svěrkamiŽS4.Koleje projdou směrovým i výškovým vyrovnáním.Ve stavbě bude provedena sanace pražcového podloží na základě geotechnického průzkumu, v rámci sanace žel spodku bude provedeno odvodnění pomocí trativodů. Trakční a energet.zař.:Uvýhybek č.202a203bude zřízen elektrický ohřev výměn včetně nového rozvaděče a napájení z rozvodny nn na nákladním nádraží. Dálk. dohled bude umožněn z elektrodispečinku v Ostravě a dohledové pracoviště z technologické budovy v žst. Český Těšín. V rámci změny konfig. kolejiště bude osazeno14ks osvětlovacích stož.a provedeny nutné přeložky silnoproudých rozvodů.Dále viz zad. dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 586 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky