Veřejná zakázka: Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000162
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 605
Systémové číslo: P17V00000596
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505536
Počátek běhu lhůt: 12.01.2015
Nabídku podat do: 19.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby „Modernizace přejezdů na trati České Budějovice – Summerau“.

Soubor přejezdů se skládá ze tří dílčích staveb:
„Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu České Budějovice – Černý Kříž v km 0,751“
„Zvýšení zabezpečení žel. přejezdů České Budějovice – Summerau v km 111,662 a 112,223“
„Zvýšení zabezpečení žel. přejezdů České Budějovice – Summerau v km 116,285 a 116,952 a 115,134 a 115,808“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „ZVZ“), jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.
Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací.
Projekt stavby bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.
Stavba řeší vybavení stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení na železničních přejezdech v km 111,662; 112,223; 115,134; 115,808; 116,285 a 116,952 na trati České Budějovice – Summerau a na přejezdu v km 0,751 trati Rožnov – Černý Kříž závorovými břevny – jde o křížení dráhy s místními komunikacemi v intralivilánu města České Budějovice a obce Včelná. Jde o doplnění stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení typu PZS 3SBI o břevna závor a změnu kategorie přejezdů na PZS 3ZBI.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 312 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky