Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007105
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 521
Systémové číslo: P17V00000512
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499158
Počátek běhu lhůt: 10.10.2014
Nabídku podat do: 16.12.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“.
Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) včetně všech dokladů a příloh potřebných pro stavební povolení. Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení, správní poplatek za SP bude hrazen zadavatelem (SŽDC s.o.) Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného (-ých) stavebního (-ích) povolení.
Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zejména zpracování Výkazů Výměr pro ocenění budoucím zhotovitelem stavby; respektování Zvláštních Technických Podmínek) včetně všech dokladů k zahájení realizace stavby (s dopracováním všech případných změn) včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 9 - Související dokumenty).
Zhotovitel P zajistí certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsytémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
Předmětem plnění je také zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 9) v období realizace stavby.
Projekt stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude plně respektovat směrnice GŘ SŽDC.
Projekt bude zpracován v souladu s Všeobecnými a Zvláštními Technickými Podmínkami stavby.
Dokumentace bude odevzdána v dílčích etapách dle „Harmonogramu plnění“ viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5 - Harmonogram plnění).
Projekt stavby bude zpracován v návaznosti na doklady a dokumentaci dle viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 9 - Související dokumenty.
Zadání projektu stavby je pokračováním v přípravě předmětné stavby dle předchozího projekčního stupně (Přípravné Dokumentace).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 458 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky