Veřejná zakázka: Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006835
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 516
Systémové číslo: P17V00000507
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2014
Nabídku podat do: 20.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín úsek Ostrava-Kunčice - Havířov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy