Veřejná zakázka: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006266
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 508
Systémové číslo: P17V00000499
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497111
Počátek běhu lhůt: 15.09.2014
Nabídku podat do: 25.11.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice “, charakter stavby – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Soubor přejezdů se skládá ze čtyř dílčích staveb:
• „Výstavba PZS Rakovník – Blatno u Jesenice v km 1,712“
• „Výstavba PZS Rakovník – Blatno u Jesenice v km 3,698 a 5,509“
• „Výstavba PZS Rakovník – Blatno u Jesenice v km 6,441 a 7,969“
• „Výstavba PZS Rakovník – Blatno u Jesenice v km 23,988“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.
Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Projekt bude důsledně respektovat schválenou přípravnou dokumentaci, včetně schválených investičních nákladů. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt stavby bude detailně rozpracovávat soubor staveb do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení projektu stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice“, charakter stavby – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.
Místo stavby - Trať č. 161 Rakovník – Horní Slavkov–Kounice dle JŘ (TTP: 522B; DNÚ: REG0047 Rakovník – Bečov nad Teplou), Traťový úsek Rakovník – Blatno u Jesenice.
Krajová příslušnost - Středočeský kraj.
Katastrální území - Rakovník, Senomaty, Šanov, Krty

Stavba řeší vybavení železničních přejezdů v km 1,712; 3,698; 5,509; 6,441; 7,969 a 23,988 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – jde o křížení dráhy s komunikacemi různého charakteru (místní a účelovou komunikací, silnicí III. třídy). Jde o nahrazení stávajících křížů a stopek novým PZS 3. kategorie. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků, jen u přejezdu v km 1,712 budou indikace staženy do DK ŽST Rakovník.
Přejezd v km 1,712 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBI. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Přejezd bude osazen čtyřmi jednoduchými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Indikace o stavu a ovládání PZS budou přenášeny po novém traťovém kabelu do dopravní kanceláře ŽST Rakovník. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání. Součástí PZS bude i přiložení kabelu 5XN0,8, který nahradí stávající nevyhovující sdělovací kabelové vedení v celém úseku stavby. Pro navázání PZS dojde k úpravě SSZ ŽST Rakovník. Budou upraveny prostředky pro zjišťování volnosti trati, vybudováno nové odjezdové návěstidlo ve směru na Blatno u Jesenice, vjezdové návěstidlo od Blatna u Jesenice bude umístěno do nové polohy a pro úvraťové jízdy ze ŽST Rakovník na zastávku Rakovník západ budou zřízena nová cestová návěstidla.
Přejezd v km 3,698 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBL. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Přejezd bude osazen dvěma dvojitými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání. Součástí PZS bude i přiložení kabelu 5XN0,8, který nahradí stávající nevyhovující sdělovací kabelové vedení v celém úseku stavby.
Přejezd v km 5,509 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBL. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Přejezd bude osazen dvěma dvojitými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání. Součástí PZS bude i přiložení kabelu 5 XN 0,8, který nahradí stávající nevyhovující sdělovací kabelové vedení v celém úseku stavby.
Přejezd v km 6,441 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBL. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Při jízdě z dopravy Senomaty bude přejezd ovládán pomocí dálkového ovladače. Přejezd bude osazen dvěma jednoduchými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání. Součástí PZS bude i přiložení kabelu 5 XN 0,8, který nahradí stávající nevyhovující sdělovací kabelové vedení v celém úseku stavby. Technologická část na stávajícím přejezdu v km 6,379 bude nahrazena novou logikou pro oba přejezdy, která bude umístěna v RD u přejezdu v km 6,441. Tzn., že jedna logika bude ovládat všechny výstražníky na obou přejezdech. Na přejezdu v km 6,379 budou osazeny nové výstražníky, tak aby pokryly veškeré přístupové komunikace k přejezdu.
Přejezd v km 7,969 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBL. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Při jízdě z dopravy Senomaty bude přejezd ovládán pomocí dálkového ovladače. Přejezd bude osazen dvěma jednoduchými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání. Součástí PZS bude i přiložení kabelu 5 XN 0,8, který nahradí stávající nevyhovující sdělovací kabelové vedení v celém úseku stavby.
Přejezd v km 23,988 bude vybaven přejezdovým zařízením světelným typu PZS 3SBL. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítače náprav se směrovým účinkem. Přejezd bude osazen dvěma dvojitými výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Informace o činnosti PZS bude předávána přímo strojvedoucímu vlaku prostřednictvím přejezdníků. Technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V RD bude zřízena i měřící diagnostika a záznamové zařízení. Na RD bude zřízen venkovní telefonní objekt, který bude zapojen do traťového okruhu a skříňka místního ovládání.
Napájení přejezdů bude provedeno samostatnými 3- fázovými přípojkami NN z distribuční sítě.
Zhotovitel v rámci zpracování projektu stavby zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).
Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou (subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení) dle dopisu MD ČR č. j. 15 /2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 809 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky