Veřejná zakázka: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005987
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 505
Systémové číslo: P17V00000496
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496611
Počátek běhu lhůt: 08.09.2014
Nabídku podat do: 14.11.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veř. zak. jsou stav. práce podle § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb.,o veř. zak., v platném znění, jejichž součástí je projekt. a inženýr. činnost.PS a SO jsou vzájemně provázané, a je nutné provádět jejich důslednou koordinaci.Jejich seznam a obsah je součástí přípravné dok. zprac. SUDOP PRAHA a.s. Hlavní PS a SO, určující rozsah stavby:TNS Světec:-rozvodna 110 kV s přístrojovým vybav. na vysok. stoličkách;-2 ks nové transfor. 110/23 kV, 10 MVA s vakuo. přepínač. odboček,inhibovaným olejem bez PCB a bez přídav. chlazení;-3 ks nové trak. transfor. 23/2x2,5 kV, 5,3 MVA, olej., hermetizované,samost.krytá stanoviště,záchytné havar. jímky;-3 ks nové trakční usměrňovače ve skříňovém provedení, trojfázové můstky instal. na vozíku, omezovací vzduch. tlumivky;-rozvodna 3 kV DC skříňová, 6 napáječových modulů, rychlovyp.;-vlastní spotřeba-2 ks nové olej. hermetizované transfor. 22/0,4 kV, zálož. napájení ze stožárové transfor. 10/0,4 kV, dvě nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks tyristorové usměrňovače;-měření spotřeby–na hladině 110 kV, vl. spotřeba v rozvaděči 22kV;-systém kontroly a řízení, sděl. zař.–multifun. terminály v autonom. syst. PCL-SKŘ, síť optických kabelů, kamer. systém dohledu nad stavem technologie, úprava a doplnění ED v Ústí nad Labem, nový optický kabel do žst. Světec;-nová kabeláž v celém obj. TNS, nová uzemň. soustava, nové trak. stožáry a nové napájecí vedení na TV, nové zpětné vedení;-výst. nové budovy TNS z železobet. buněk, zatep. včetně střechy, rozvody všech sítí, soc. zařízení, instalace nuceného odvětráv. a klima. ve vyb. místnostech;-rek. a rozšíř. komunikací pro dop. technologie a násl. obsluhu a údržbu, vozovky s povrchem asf. beton, chodníky z bet. dl., úprava vlečky v areálu TNS;-úprava studny a vod. přípoj., rek. splaš. kanal., nová žumpa, nová dešť. kanal., nové oploc., osvět. areálu TNS a rozvodny 110kV, zabez.proti neoprávněnému vniknutí cizích osob vč. bezpeč. kamer.Po dobu výst. bude zachována funkčnost původní TNS v plném rozsahu, po přepojení technologie na novou TNS bude tento obj. demolován a uložen na skládku.SpS Bílina:-rozvodna 3 kV DC skříňová, 7 napáječ. modulů, rychlovypínače, zem. ochrana;-vl.spotřeba-1 ks oddělovacího transfor. 0,4/0,4 kV do 40 kVA, 1 ks transfor. 6/0,4 kV pro záložní napájení vl. spotřeby,1 ks nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks tyristorové usměrňovače;-výstavba nové budovy SpS z železobet. buněk, zateplená včetně dvouplášť. střechy, rozvody elektro. a dalších sítí, instal. nuceného odvětrávání a klima. ve vybraných prostorech;-komunikace pro přístup vozidel–zpev. asf. plocha,oplocení;-nová kabeláž v celém objektu SpS, nová uzemň. soustava, nové trak. stožáry a nové napájecí vedení na TV, nové zpětné vedení.Předmětem plnění VZ je dále zpracování projektu stavby vč. dokl. potřebných pro zahájení real. stav. (mimo zajištění vydání pravomocného stavebního povolení).Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 354 962 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky