Veřejná zakázka: GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003878
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 434
Systémové číslo: P17V00000425
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491302
Počátek běhu lhůt: 01.07.2014
Nabídku podat do: 16.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost stavby „GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb“.

Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Projekt stavby bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení.
Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem sítě GSM-R v úseku Beroun – Plzeň o cca 60 km a v úseku Plzeň – Cheb – st. hranice SRN o cca 125 km. Celková délka pokrytí je cca 185 km. Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová část, tj. centrální spojovací a řídící část a dohledový management. V rámci stavby se vybaví centrální systém kartami a licencemi pro nově připojované základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC a uživatelskými terminály na lokomotivách SŽDC. Stavba neřeší vybavení účastnické strany mobilními stanicemi pro jiné uživatele sítě mimo SŽDC, s.o. Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění systému GSM-R nezbytně nutná, tj. výstavbu přenosového systému SDH a výstavbu optického kabelu ve vybraných úsecích.
Zhotovitel v rámci zpracování projektu stavby zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projektová dokumentace ve schválené podobě, soupisy prací).
Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou (subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení) dle dopisu MD ČR č. j. 15 /2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v částech zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 406 941 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky