Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003178
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 215
Systémové číslo: P17V00000206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je Zpracování projektu stavby (dále jen PS) pro vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz příloha č. 9 SoD) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz příloha č. 9 SoD).
Zhotovitel PS zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr).
Zhotovitel PS zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů.
Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
Zhotovitel zajistí certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsytémy,jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
Projekt stavby bude splňovat požadavky zák.č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl.č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a č.16/2005, vyhl. 230/2012 Sb. a požadavky na interoperabilitu trati

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky