Veřejná zakázka: Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1789
Systémové číslo: P18V00000378
Evidenční číslo zadavatele: 61718087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018320
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 10.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
- zajištění opětovného vydání územních rozhodnutí s vypršenou lhůtou platnosti (Horní Heršpice, Rapotice),
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) v rozsahu pro tzv individuální (běžný) projekt vč. příloh a vypořádání připomínek v rámci jejího hodnocení a to vše v souladu s podmínkami příslušné výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci OPD dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD v aktuální verzi,
- aktualizace ekonomického hodnocení,
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění),
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- uvedení dokumentace do souladu s platnými předpisy a normami
- aktualizace geodetických průzkumů
- ověření stávajících inženýrských sítí
- aktualizace dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
- aktualizace dokladové části

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 65 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky