Zakázka: Protihluková opatření Praha - Kralupy, km 418,700 - 418,970 (BOZP)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1787
Systémové číslo: P18V00000376
Evidenční číslo zadavatele: 18583/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Protihluková opatření Praha - Kralupy, km 418,700 - 418,970 (BOZP)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby: „Protihluková opatření Praha – Kralupy, km 418,700 – 418,970“.
Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Činnost koordinátora BOZP je podrobně popsána v návrhu Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace (dále též „Smlouva“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu této výzvy.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné podání oznámení o zahájení prací na stavbě, dopracování – aktualizace „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, včetně jeho části určené pro údržbu stavby podle skutečného provedení stavby na dokončené stavební dílo.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 99 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy